Naťahuje...

Technická a marketingová podpora

Ku všetkým produktom v našej ponuke máme na stiahnutie Technické listy a aktuálne KBU - Karty bezpečnostných údajov. Všetky KBU na našej stránke sú aktuálne, vytvorené podľa CLP3.

"Formát karty bezpečnostných údajov je predpísaný prílohou II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH). Táto príloha bola naposledy zmenená 1.6.2015 nariadením Komisie č. 830/2015/EÚ a karty bezpečnostných údajov vydané pred 1.6.2015 musia byť v súlade s týmto nariadením do dňa 31.5.2017.

V karte bezpečnostných údajov sa od 1.6.2015 uvádza klasifikácia chemických látok a zmesí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (tzv. CLP) v platnom znení. Ak bola zmes už klasifikovaná, označená a balená v súlade s DPD, a uvedená na trh ( "vyskladnená") pred 1. júnom 2015, nie je potrebné meniť označenie a balenie. Táto výnimka platí do 1. júna 2017.

Ďalším dôvodom pre revíziu existujúcich KBÚ je novela nariadenia CLP - prispôsobenie vedecko-technickému pokroku č. 918/2016/EÚ z 19.5.2016, ktoré okrem iného mení znenie niektorých výstražných upozornení (H-viet) a pokynov pre bezpečné zaobchádzanie (P- viet). Toto nariadenie už nadobudlo účinnosť a je nutné ich použiť najneskôr od 1.2.2018."